Algemene voorwaardenHoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door TopTrouwen gecreëerde internetsite en/of pagina's de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is.
TopTrouwen is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door TopTrouwen gecreëerde site en/of pagina's.


TopTrouwen wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen) af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.


De site is bestemd voor het verstrekken van informatie van de gebruiker.
TopTrouwen geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid TopTrouwen uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.


Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van TopTrouwen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. TopTrouwen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. TopTrouwen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. TopTrouwen is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.Artikel 1. Definities

1.1. TopTrouwen is de leverancier van de Dienst.
1.2. Opdrachtgever: Alle gebruikers van de Dienst alsmede de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie TopTrouwen de Overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Dienst: TopTrouwen stelt en houdt een platform voor Opdrachtgever beschikbaar waarmee Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om een uitgebreid (bedrijfs)profiel te plaatsen, middels een beheermodule, ten behoeve van de bezoekers van de Website (1.6).
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst tot gebruik van de Dienst.
1.5. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.6. Website: onderdeel van de Dienst. Omvat alle websites binnen het TopTrouwen netwerk: dit zijn onder andere, maar niet uitsluitend TopTrouwen.nl, WonderWeddings.com, 1001Locaties.nl
1.7. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
1.8. Bezoeker: alle bezoekers van de Website

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen TopTrouwen en Opdrachtgever.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Opdrachtgever van de Website.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Artikel 3. Communicatie

3.1. De door TopTrouwen ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever het elektronisch aanmeldproces op de Website heeft doorlopen. Voorbeelden van het aanmeldproces zijn onder andere, maar niet uitsluitend: het aanmaken van een account als bruidspaar, bedrijf of adverteerder, het plaatsen van reviews, registratie voor de nieuwsbrief.
4.2. TopTrouwen heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Opdrachtgever te weigeren.

Artikel 5. Omschrijving van de Dienst

5.1. TopTrouwen zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal TopTrouwen aan Opdrachtgever een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee het profiel door Opdrachtgever kan worden geconfigureerd en beheerd.
5.2. TopTrouwen heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal TopTrouwen Opdrachtgever daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. TopTrouwen is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

6.1. Opdrachtgever bepaalt welke informatie op het profiel met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. TopTrouwen heeft geen kennis van deze informatie. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat de door de gebruiker geplaatste informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart TopTrouwen voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door gebruiker opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is. Ook indien Opdrachtgever TopTrouwen foto's toestuurt en opdracht geeft tot het plaatsen van deze foto's, een service van TopTrouwen in het geval van een grote hoeveelheid foto's en/of (technische) beperkingen die Opdrachtgever verhinderen de TopTrouwen foto plaatsing functie te gebruiken, blijft Opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk voor eventuele rechtenschendingen.
6.2. Mocht TopTrouwen kennis hebben of tot het besef komen dat de informatie die gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is en Opdrachtgever geen actie heeft ondernomen deze te verwijderen, dan zal TopTrouwen direct handelen om de toegang tot de Dienst te ontzeggen dan wel de Overeenkomst beëindigen. Dit naar oordeel van TopTrouwen. In geen geval zal TopTrouwen aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
6.3. Opdrachtgever moet de door TopTrouwen aan Opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. TopTrouwen is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever die zich aanmeldt op het beheersysteem ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient TopTrouwen op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. TopTrouwen heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
6.4 Opdrachtgever stelt TopTrouwen steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mail en overige gegevens van die in de elektronisch aanmeldingsproces zijn opgegeven.
6.5 Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door TopTrouwen mag worden verwacht van een zorgvuldig Opdrachtgever en beheerder van de Dienst.
6.6. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt TopTrouwen zich het recht voor haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat TopTrouwen tot enige schadevergoeding is gehouden.
6.7 Opdrachtgever gaat met het aanmaken van een acount akoord met de gebruiksvoorwaarden van de Dienst. Hier wordt onder andere onder verstaan: respectvol gedrag en communicatie richting Bezoekers en aanbieder van de Dienst, akkoord met de plaatsing van Klantwaarderingen door Bezoekers (alleen te verwijderen door plaatsende Bezoeker), tijdige betaling (binnen 15 dagen) van openstaande facturen, het naar waarheid verstrekken van alle gegevens omtrent account en onderneming, geen oneigenlijke toegang zoeken tot systemen of functies van, of aangeboden door de Dienst.
6.8. Alle data ingevoerd in webformulieren kan door TopTrouwen permanent of tijdelijk worden bewaard en gebruikt worden voor verdere communicatie naar de verzender van het webformulier. Dit geldt onder andere, maar niet uitsluitend, voor profieldata, offerte aanvragen en contactformulieren.
6.9. Bij inschrijving gaat Opdrachtgever akkoord met het ontvangen van systeemnotificaties van TopTrouwen. Uitschrijven voor systeemberichten is niet mogelijk. Voorbeelden van systeemberichten zijn onder andere, maar niet uitsluitend: uitbreidingen cq. aanpassingen van de Dienst en wijzigingen in gebruikersvoorwaarden. Nieuwsbrieven vallen niet onder systeemberichten.
6.10. Met een bedrijfsvermelding op TopTrouwen gaat Opdrachtgever akkoord dat Bezoekers via de Website geheel vrijblijvend offerte aanvragen en informatieverzoeken bij de Opdrachtgever kunnen indienen.
6.11. Bij gebruik van het formulier tot informatie/offerte aanvraag gaat Bezoeker ermee akkoord dat TopTrouwen de Bezoeker mag benaderen voor communicatie omtrent uitreiking van een gewonnen prijs of omtrent ervaringen/opvolging met betrekking tot de aanvraag bij het desbetreffende trouwbedrijf.
6.12. Bij het plaatsen van reviews, bewaren wij minimale gegevens van Bezoekers in onze systemen, afhankelijk van welke methode van bevestiging door de Bezoeker is gekozen. TopTrouwen respecteert ieders privacy: Bezoeker ontvangt alleen emails van ons indien door Bezoeker is aangegeven dit te wensen.
6.13 Bij het aanmaken van een profiel gaat Opdrachtgever akkoord met mogelijke doorplaatsing van profielgegevens naar de overige Websites binnen het TopTrouwen netwerk (zie 1.6).
6.14 Met de ingang van de Overeenkomst met TopTrouwen verleent u een onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie om te (a) gebruiken, kopiëren, publiceren, streamen, opslaan, behouden, in het openbaar uitvoeren of weergeven, verzenden, scannen, formatteren, wijzigen , bewerken, framen, vertalen, uittreksel, aan te passen, afgeleide werken te creëren en te verspreiden (via meerdere tiers), alle inhoud die u op of in verband met de TopTrouwen Dienst plaats of de promotie daarvan, slechts onderworpen aan uw privacy-instellingen.
6.15 Indien Opdrachtgever zich aanmeldt via Facebook Connect, deelt Opdrachtgever maximaal de volgende Facebook profielvelden met TopTrouwen (deze velden kunnen later altijd nog gewijzigd worden door Opdrachtgever via de account interface op TopTrouwen): voornaam, achternaam, profielfoto, emailadres, geslacht. Deze velden worden onder andere gebruikt voor de personalisatie van de website en emails waarvoor Opdrachtgever zich kan inschrijven. Deze, en andere profieldata op TopTrouwen kan verwijderd worden via de account interface op de Website of via een AVG verwijderingsverzoek op de contactpagina.
6.16 TopTrouwen verkoopt zelf geen producten, voor de online winkel verzamelt TopTrouwen het aanbod van diverse aanbieders. Product details zoals, maar niet uitsluitend, prijzen, afbeeldingen, omschrijvingen kunnen hierdoor verschillen. Voor het actuele aanbod dient u de site van de product leverancier te bekijken.
6.17 Alle financiële transacties via de site, zoals, maar niet beperkt tot: de kadolijst, e-commerce gerelateerde transacties, worden getracht waar van toepassing binnen 5 tot 10 werkdagen te worden uitbetaald.
6.18 Gebruikers en Bezoekers welke producten toevoegen aan hun kadolijst gaan akkoord met notificaties omtrent deze kadolijst.
6.19 Wanneer Bezoekers een bijdrage leveren aan/kado geven via een bruiloft kadolijst gaan zij hiermee akkoord dat hun contactgegevens en kadodetails gedeeld worden met het bruidspaar dat de betreffende kadolijst beheert.

Artikel 7. Onderhoud

7.1. TopTrouwen behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van TopTrouwen. TopTrouwen zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. TopTrouwen zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Artikel 8. Support

8.1. TopTrouwen zal Opdrachtgever per mail ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Daarnaast kan Opdrachtgever per e-mail een vraag stellen. TopTrouwen zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Artikel 9. Betaling

9.1. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.2. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.3. In bovenstaande gevallen heeft TopTrouwen voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van TopTrouwen vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
9.4. Lidmaatschapsvorm 'gesponsorde link' plaatst u boven de reguliere, niet gesponsorde zoekresultaten. Wij kunnen niet garanderen dat u altijd boven andere gesponsorde resultaten zult staan. U stijgt in de zoekresulaten naarmate bezoekers specifieker worden wat zij precies zoeken. In de algehele zoekresultaten staat u bijvoorbeeld op positie #10, terwijl u bij een zoekopracht op een specifieke regio op positie #1 komt te staan. Uw exacte positie is afhankelijk van vele factoren, onder andere aantal backlinks van u naar ons, uw populariteit op TopTrouwen, het bedrag wat u heeft betaald en meer.
9.5. Voor PayPal en creditcard betalingen wordt een percentage van de kosten gerekend als transactiekosten. Indien de procentuele transactiekosten lager dan de vastgesteld minimum transactiekosten zijn worden de transactiekosten aangevuld tot het mimimum. De volledige te betalen prijs inclusief transactiekosten wordt altijd getoond voordat u betalingen voldoet.
9.6. Betalingen per account type. Account type "Leadvergoeding"
Met een gratis "Leadvergoeding" registratie heeft u toegang tot de meeste functies op TopTrouwen.nl. Er is geen jaarlijkse tarief en u betaalt alleen voor inzage in de informatie aanvragen (leads). De vergoeding per lead is afhankelijk van het type bedrijfsvermelding waar de informatie aanvraag bij is ingediend.
Account type "Betaald abonnement"
Indien u een betaald abonnement afneemt en dit abonnement opzegt, dan wordt uw account automatisch omgezet in het "Leadvergoeding" account.
9.7. Stornering
Voldane facturen alsmede tegoed gestort in uw TopTrouwen account zullen niet worden gestorneerd. Uitzondering is de opheffing van uw onderneming. Hiervoor vragen wij bewijs van uitschrijving uit de KVK. Bij stornering wordt 10,- (ex BTW) aan administratiekosten in rekening gebracht wat automatisch wordt verrekend met beschikbaar TopTrouwen tegoed.

Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, waaronder de Website, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TopTrouwen of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
10.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.
10.3. Het is TopTrouwen toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien TopTrouwen door middel van technische bescherming de programmatuur van TopTrouwen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4. Opdrachtgever blijft auteursrechthebbende van zijn of haar informatie, TopTrouwen zal geen beeld- of videomateriaal doorverkopen aan derden. Het is TopTrouwen slechts toegestaan het beeld- en/of videomateriaal te gebruiken op haar eigen kanalen: zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: de TopTrouwen websites, mobiele applicaties en social media kanalen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. TopTrouwen aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
11.2. De totale aansprakelijkheid van TopTrouwen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 150 Euro.
11.3. Aansprakelijkheid van TopTrouwen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (Opdrachtgevers)gegevens en schade door Opdrachtgeversstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in artikel 11.2 genoemde gevallen rust op TopTrouwen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 11.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TopTrouwen .
11.5. De aansprakelijkheid van TopTrouwen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever TopTrouwen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en TopTrouwen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TopTrouwen in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TopTrouwen meldt.
11.7. Opdrachtgever vrijwaart TopTrouwen voor alle aanspraken van derden.
12.7 TopTrouwen integreert het productenaanbod van derden. TopTrouwen is niet aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen tussen producten op de TopTrouwen website(s) en website van derden. Bezoekers en Gebruikers van de dienst dienen voor acurate prijsopgaves altijd de website van derde te gebruiken.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, van enig operator of internetservice- of accessprovider, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, Opdrachtgeversstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat TopTrouwen door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van TopTrouwen kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1. Een abonnement blijft één jaar geldig zolang Opdrachtgever zich aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.2. Opdrachtgever kan tot uiterlijk 1 maand voor het aflopen van een abonnnement de Overeenkomst opzeggen. De Overeenkomst wordt anders weer met maximaal 1 jaar verlengd.
13.3. De Overeenkomst kan door TopTrouwen te allen tijde tussentijds worden opgezegd.
13.4. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door TopTrouwen worden beëindigd indien Opdrachtgever zich niet aan onderhavige Algemene Voorwaarden houdt.
13.5. In geval van opzegging, zoals bedoeld in het voorgenoemde artikel, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: - intellectuele eigendomsrechten; - openstaande vorderingen/betalingen; - aansprakelijkheid. Deze zullen blijven bestaan voor zolang als TopTrouwen op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.
13.6. De Overeenkomst kan met onmiddellijke ingang per email door Opdrachtgever worden opgezegd. Hierop zijn de condities uit artikel 9 van toepassing.
13.7. TopTrouwen stuurt alleen nieuwsbrieven aan de Opdrachtgevers die hebben aangegeven deze te willen ontvangen. Deze instelling kan te allen tijde worden gewijzigd onder profielinstellingen. Systeemupdates, zoals nieuwe of gewijzigde functionaliteiten kunnen niet worden uitgezet. Deze mailings verstuurt TopTrouwen slechts zeer sporadisch.
13.8. Betaalde abonnementen geven recht op vertoning op de site voor de duur van de Overeenkomst. Het gratis abonnement kent een tijdelijk karakter, waarbij deze abonnementsvorm in de toekomst wijzigingen zal ontvangen ten opzichte van beschikbare features binnen dit abonnement en/of over tijd mogelijk algeheel kan verdwijnen, in welk geval Opdrachtgever vooraf zal worden geïnformeerd.

Artikel 14. Wijzigingen AV

14.1. TopTrouwen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
14.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
15.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
15.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
Laatste update: 1-1-2020

Login met Facebook

----------------------- OF -----------------------

Log in met e-mail account

Wachtwoord vergeten?
----------------------- OF -----------------------

Registreren als nieuwe gebruiker